Thailand

March 2016

 

Pattaya
237 Chris.JPG
237 Chris
239 Pattaya Music Festival.JPG
239 Pattaya Music Festival
242 Pattaya Music Festival.JPG
242 Pattaya Music Festival
243 Pattaya Music Festival.JPG
243 Pattaya Music Festival
244 Pattaya Music Festival.JPG
244 Pattaya Music Festival
274 my hotel.JPG
274 my hotel
275 my hotel.JPG
275 my hotel
276 Chris.JPG
276 Chris
278 Hooters Pattaya.JPG
278 Hooters Pattaya
280 nice shrine.JPG
280 nice shrine
Phuket
318 my bird.JPG
318 my bird
319 Royal Paradise Hotel.JPG
319 Royal Paradise Hotel
320 Royal Paradise Hotel.JPG
320 Royal Paradise Hotel
321 Patong.JPG
321 Patong
322 Patong Beach.JPG
322 Patong Beach
323 Patong Beach.JPG
323 Patong Beach
324 Chris.JPG
324 Chris
326 Patong Beach.JPG
326 Patong Beach
327 boat.JPG
327 boat
328 nice boat.JPG
328 nice boat
329 bars.JPG
329 bars
332 shopping center.JPG
332 shopping center
377 Chris.JPG
377 Chris
382 Chris.JPG
382 Chris
386 sunset.JPG
386 sunset
388 Patong Beach.JPG
388 Patong Beach
389 Hard Rock Cafe Phuket.JPG
389 Hard Rock Cafe Phuket
390 live music @ HRC Phuket.JPG
390 live music @ HRC Phuket
392 Chris @ HRC Phuket.JPG
392 Chris @ HRC Phuket
395 thai soccer fans.JPG
395 thai soccer fans
Pattaya
   402 my hotel.JPG
402 my hotel
429 happy tour boat.JPG
429 happy tour boat
441 Chris.JPG
441 Chris
 


 

 

Home